Algemene Voorwaarden Salon

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en de klant waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Behandeling
Controleer of de geboekte behandeling correct is. Indien een behandeling verkeerd gekozen is of bij een stylist die deze behandeling niet uitvoert, dan worden de reguliere kosten van de gekozen behandeling in rekening gebracht. Bij het boeken van een behandeling in onze salon gaat de klant automatisch akkoord met on No Show Fee, Algemene- en AVG voorwaarden.

(online)Boekingssysteem
We werken met een online boekingssysteem. Hierdoor kan het voorkomen dat onze agenda niet goed aansluit en we hierdoor minder klanten kunnen inplannen. Om dit te voorkomen kan het zijn dat wij de afspraak moeten verplaatsen zodat de agenda weer goed aansluit. We zullen dit per email aan u laten weten, welk nieuw tijdstip het is geworden.

Eigen aangebracht product(en)

 • Bij een beauty behandeling verzoeken wij de klant om zonder make-up naar de afspraak te komen.
 • Wij verzoeken de klant om zonder nagelproducten, aangebracht door derden, naar uw afspraak te komen, indien het gaat om een manicure en /of pedicure behandeling.
 • Wij verzoeken om geen crèmes aan te brengen voor het ondergaan van een behandeling.
 • Bij een Lash Lift en wimpers verven behandeling vragen wij om met gereinigde ogen (zonder enig product aanwezig) naar de afspraak te komen. Aanwezig product kan de hechting beïnvloeden.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als wij toch producten van derden moeten verwijderen.

Afspraken
Mocht de klant genoodzaakt zijn de afspraak te verzetten of te annuleren, verzoeken wij de klant vriendelijk dit zo snel mogelijk en uiterlijk 72 uur (tijdens onze openingstijden) van tevoren te doen.
Wij kunnen de vrijgekomen tijd dan gebruiken om een andere afspraak in te plannen.

 • Indien de klant na 72 uur, voor de behandeling annuleert, wordt er 50% van het bedrag (van de geboekte behandeling) in rekening gebracht.
 • Indien de klant binnen 24 uur annuleert wordt het volledig bedrag (van de geboekte behandeling) in rekening gebracht.
 • Indien de klant niet annuleert of niet komt opdagen “No Show”, wordt er 100% van het bedrag (van de geboekte behandeling) in rekening gebracht.
 • Indien de afspraak geannuleerd wordt (op de dag van de behandeling) door ziekte o.i.d. dan wordt er 50% van het bedrag (van de geboekte behandeling) in rekening gebracht.
 • Indien de klant gelijktijdig een nieuwe afspraak maakt dan ontvangt eerst de klant een factuur met daarin 100% het gefactureerd bedrag. Dit wordt verrekend bij de volgende behandeling en rekent de klant 50% af.

Via de email ontvangt de klant een factuur en dit dient via de betaallink voldaan te worden, de nieuwe afspraak is dan definitief.

 • Indien de klant niet op tijd op een afspraak verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt de verloren tijd in te korten op de behandeling en /of de behandeling om te zetten naar een behandeling wat past in de geboekte tijd en het gehele afgesproken (de geboekte behandeling) honorarium berekenen.
 • Is de klant ruim te laat dan kunnen wij de afspraak annuleren en worden de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht.

Wanneer wij gesloten zijn kunnen wij deze plaatsen niet meer opvullen daarnaast lezen wij geen berichten o.i.d. buiten onze openingstijden. Zo kunnen wij wellicht nog een andere klant helpen en hoeven wij geen onnodig een nee te verkopen aan gewilligde en wij de klant geen kosten in rekening te brengen. Ook wij moeten onszelf in levensonderhoud voorzien d.m.v. werk, graag vragen wij daarom uw begrip, verantwoordelijkheid en support in dezen.

Prijsdifferentatie
In onze salon hanteren we een prijsdifferentatie. Dat betekent dat er, afhankelijk door wie de klant geholpen wordt, een andere prijs gevraagd wordt. Het verschil tussen deze niveaus en prijsklassen is bepaald door de opleiding-en ervaringsjaren.

Er zijn vier categorieën:
Junior, Stylist, Top Stylist en Master Stylist.

Junior
De juniors volgen de traineeship program/opleiding en worden intensief door ons getraind. Afhankelijk van de trainingen kunnen en mogen ze steeds meer doen. De prijzen zijn het op het niveau en kunde afgestemd.

Stylist
De stylisten zijn klaar met hun opleiding en kunnen behandelingen uitvoeren. Stylisten worden nog steeds intensief door ons begeleid.

Top Stylist
De Top Stylisten hebben minimaal vijf jaarwerkervaring Heeft ruime specialistische scholing gekregen en afgerond.

Master Stylist
Master Stylisten hebben meer dan tien jaar ervaring. Internationale trainingen gevolgd en afgerond.

Erkend leerbedrijf
We zijn een officieel en erkend leerbedrijf. We werken met stagiaires vanuit verschillende scholengemeenschappen. Tevens, hebben wij een eigen traineeship program. Hierom werken wij met een prijsdifferentatie en hebben wij een samenwerking met Social Deal.
De salon zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de client inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Personeel in de salon
De salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. Duo behandelingen worden in bepaalde perioden uitgevoerd en bij voldoende personeelsbezetting.

Betaling
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en app. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Deals
Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Tussentijds prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Prijzen zijn incl. BTW.
Enkele deals zijn alleen op een bepaalde dagen actief. Bepaalde deals  worden uitgevoerd door een beginnende stylist. Deals kunnen tijdelijk zijn en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Bij onvoldoende personeelsbezetting zal niet alle prijsdifferentiatie aangeboden worden. De beschreven prijzen zijn vaste prijzen en bij enkele behandelingen zijn alleen de actieprijzen zichtbaar.

Nail art
Indien de klant of stylist een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de salon. Indien de klant de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio.

Social Deal
Bij het boeken dient u bekent te zijn met onze voorwaren, deze zijn benoemd zowel in de omschrijving van de Social deal als op onze website.

Beschadiging en diefstal
De studio heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over (relevante) lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Persoonsgegevens en privacy
De klant voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Foto & video (beeld)material
Bij het maken en betreden van de salon gaat de klant akkoord dat beeldmateriaal gebruikt wordt voor marketingdoeleinden.

Geheimhouding
De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant, na herhaaldelijke waarcshuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de klant de toegang te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Klacht
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 2 (onze openings)dagen (schriftelijk) gemeld worden aan de salon. De salon moet de klager (binnen 14 werkdagen) een adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Er wordt geen geld retour gegeven.

Recht
Op elk overeenkomst tussen de salon en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

  Winkelmand