Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere opleiding, training/workshop, aanbieding en transactie tussen JC Nail Design en een cursist, waarop JC Nail Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Inschrijving voor een opleiding

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. het  inschrijfformulier of door acceptatie van een door JC Nail design uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of  door acceptatie verbindt de cursist zich om de aangegeven opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan JC Nail Design gaat betalen, dient deze derde de inschrijving mede te onderschrijven in gebreke waarvan de cursist  zelf de opleidingskosten aan JC Nail Design verschuldigd blijft. Na inschrijving heeft de cursist 14 dagen bedenktermijn waarbij de cursist de deelname uitsluitend schriftelijk kan annuleren. 

Acceptatie

JC Nail Design behoudt zich na inschrijving en mogelijk na de start van het opleidingstraject het recht voor als er geen intake en/of capaciteitenonderzoek heeft plaatsgevonden om het opleidingstraject van de cursist binnen een periode van drie maanden na inschrijving niet aan te vangen of te beëindigen, indien de cursist niet blijkt te voldoen aan de gestelde opleidingseisen of zich in deze periode onvoldoende inzet of onttrekt van regels ten aanzien van het beoogde leerresultaat. Na dit gemotiveerde besluit wordt 50% van de opleidingskosten van de resterende opleidingsduur gecrediteerd. Alle opleidingen zijn gebaseerd op de Nederlandse taal. Voldoende taalbeheersing valt onder de verantwoordelijkheid van de cursist. 

Opleidingsinhoud

JC Nail Design behoudt zich het recht voor de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen onder handhaving van diploma-erkenning en/of beroeps-, c.q. brancheontwikkelingen, waarmee afgeweken kan worden van de beschrijvingen in de studie-informatie of websitetekst. JC Nail Design maakt het voorbehoud dat de studie-informatie en/of websiteteksten geschreven zijn op basis van informatie die JC Nail Design ter beschikking had op het moment van samenstellen. 

Opleidingsduur

De opleidingsduur is per onderwijsvariant aangegeven op de website van JC Nail Design en/of in de actuele studie-informatie van JC Nail Design en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van JC Nail Design. De opleidingsduur is weergegeven per aantal bijeenkomsten en/of de reguliere opleidingsperiode die de onderwijsvariant betreft. Opleidingskosten e.d. zijn van toepassing op de reguliere opleidingsduur. 

Studiebegeleiding

Voor vragen met betrekking tot de opleiding, roosters, administratie en opleiding inhoudelijke vragen kan er contact opgenomen worden met JC Nail Design middels telefoon en email. JC Nail Design probeert zo spoedig mogelijk te antwoorden met een uiterlijk van 3 werkdagen.  Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, worden binnen 7 werkdagen beantwoord. 

Examens

De opleidingskosten zijn exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van JC Nail Design  worden afgenomen op het hoofdkantoor van Odyssey Nail Systems. Op examens is het  examenreglement van Odyssey Nail Systems  van toepassing. Dit reglement wordt aan iedere cursist  verstrekt of is op te vragen bij JC Nail Design. Deelname aan examens kan alleen geschieden als de docent daar toestemming voor verleend en aan de exameneisen is voldaan. Deelname aan examens kan alleen geschieden door middel van online inschrijven. Na inschrijving van examens kan een examen schriftelijk geannuleerd worden. Na annuleren van het examen, indien een geldige reden, zal er restitutie plaatst vinden van 50%. Denk hierbij aan onmacht situaties. 

Certificaat

De opleidingen worden afgesloten met een Odyssey Nail Systems erkend certificaat of indien van toepassing met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s). 

Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn per opleiding aangegeven op de website van JC Nail Design en/of in de actuele studiegids van JC Nail Design en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van JC Nail Design. Een onderwijsaanbod, korte cursus en/of opleidingsduur kan uitsluitend bij eenmalige betaling vooraf worden voldaan. Overig onderwijsaanbod kan voldaan worden in maandelijkse termijnen of d.m.v. eenmalige betaling vooraf. De opleidingskosten zijn exclusief examengelden en overige kosten. JC Nail Design behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren, indien gewenst of noodzakelijk. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op al overeengekomen inschrijvingen. 

Betaling

Op basis van een inschrijving of getekende offerte ontvangt de cursist of opdrachtgever een factuur. Overige betalingen van opleidingskosten worden in rekening gebracht zoals overeengekomen bij inschrijving. Bij gespreide (termijn) betalingen dient de betaling iedere maand voor de 10de bijgeschreven te zijn. Bij te late betaling, na herhaalde aanmaning, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding, totdat de achterstand, inclusief rente en kosten, is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding. Facturen van JC Nail Design dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan uitsluitend geschieden door de cursist of opdrachtgever of diens vertegenwoordiging per aangetekend schrijven gericht aan JC Nail Design, Belverderelaan 151, 8043 LW Zwolle of per e-mail aan info@jcnaildesign.nl

Vanaf het moment van inschrijving gaat de bedenktermijn van 7 dagen in,  waarbij de cursist de deelname uitsluitend schriftelijk kan annuleren.

Bij annulering binnen 7 dagen  voor aanvang van de opleiding bent u het inschrijfgeld en 50% van de opleidings­kosten verschuldigd.

Bij annulering na start van de opleiding  zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

Bovenstaande regeling is niet van toepassing op  workshops of opleidingen  tot 2 dag(delen). Inschrijving voor workshops  en opleidingen tot 2 dag(delen) kunnen niet worden geannuleerd; het hele bedrag blijft verschuldigd.

Mocht de opleiding door onmacht tijdelijk stop gezet worden blijft de afgesproken termijn betaling wel van kracht. Tussentijdse beëindiging van de opleiding geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of terugname van het werkpakket. 

Cursusplanning en overmacht

JC Nail Design behoudt zich het recht voor om bij over- of onder inschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) of op een andere locatie, een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan starten, dan behoudt JC Nail Design zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien er een lesdag door overmacht niet door kan gaan word dit tijdig gemeld aan de cursist en word de lesdag verschoven naar de eerst volgende lesdag. De extra lesdag word in overleg gepland. JC Nail Design is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onder inschrijving. 

Boeken en lesmateriaal

JC Nail Design verstrekt boeken en lesmateriaal aan de cursist tijdens de opleiding wanneer  de cursist  daadwerkelijke de materialen nodig heeft en nadat facturen (inschrijfgeld, 1e termijn of eenmalige betaling) aan JC Nail Design zijn voldaan. Indien een derde de kosten hiervoor aan JC Nail Design vergoedt, worden boeken en lesmateriaal ook na een eerste betaling aan de cursist verstrekt. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden geëerbiedigd door in ieder geval zonder toestemming van JC Nail Design  geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren. 

Handelsnaam en inschrijving KvK

JC Nail Design staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08200574. 

Klachtenafhandeling

Wanneer u een klacht heeft over JC Nail Design dient u contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Om uw klacht goed in behandeling te nemen hanteren wij de volgende procedure.

1. Indienen van een formele klacht

Indien u een klacht wenst in te dienen over JC Nail design dient u dit per email te doen aan info@jcnaildesign.com

JC Nail Design zal u klacht in behandeling nemen indien u het formulier volledig heeft ingevuld. Wij zullen uw klacht niet in behandeling nemen in de volgende situaties:

a. Klachten die niet voldoen aan de vereisten zoals beschreven bij punt 1;
b. Algemene klachten over de regelgeving;
c. Klachten over het algemeen beleid of verklaringen;
d. Klachten over feiten waarover eerder een klacht is ingediend, die al correct werd behandeld;
e. Klachten over feiten die langer dan vier weken voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
f. Klachten over zaken die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure;
g. Klachten die kennelijk ongegrond zijn;
h. Klachten waarbij u geen belang kan aantonen; bij gegronde twijfel dient JC Nail Design u te vragen zijn/haar belang aan te tonen.

JC Nail Design bevestigd de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst. De ontvangst wordt per e-mail gemeld. In het schrijven zal JC Nail Design de datum van ontvangst van de klacht melden alsmede de te volgen procedure. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt u door middel van een gemotiveerd schrijven op de hoogte gebracht. Indien u na 10 werkdagen geen reactie heeft ontvangen, hebben wij uw klacht niet ontvangen. Wij verzoeken u dan direct (telefonisch) contact met ons op te nemen

JC Nail Design stelt een intern onderzoek in. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd de situatie mondeling toe  te lichten.

Wanneer het onderzoek is afgerond en hieruit blijkt dat er binnen of namens JC Nail Design een fout is gemaakt, wordt uw klacht gegrond verklaard. Dat betekent dat u in het gelijk wordt gesteld. JC Nail Design zal u dan laten weten op welke manier de fout zal worden hersteld en binnen welke termijn.  Wijst het interne onderzoek uit dat er géén fouten zijn gemaakt, wordt de klacht ongegrond verklaard. In beide gevallen ontvangt u schriftelijk bericht van de uitkomst. Hiermee is de klachtenprocedure van JC Nail Design afgerond. Mocht het zo zijn dat uw klacht ongegrond is verklaard zodat u en JC Nail Design het oneens blijven, dan staat het u vrij een gerechtelijke procedure aan te spannen en de rechter te vragen een ultiem oordeel over het geschil te vellen. 

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Door zijn/haar aanmelding maakt de cursist kenbaar de voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden samen met het aanmeldingsformulier cq aanmeldingsmail vormen samen de hele opleidingsovereenkomst. Van het geheel zal de cursist een kopie ontvangen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van JC Nail Design. 

Persoonsgegevens en privacy

De cursist voorziet JC Nail Design van alle gegevens, waarvan JC Nail Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding. JC Nail Design behandelt de gegevens van de cursist volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. JC Nail Design zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. 

Geheimhouding

JC Nail Design is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft meegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, JC Nail Design verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Aansprakelijkheid

JC Nail Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. JC Nail Design is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de opleiding. 

Beschadiging en diefstal

JC Nail Design heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie. 

Behoorlijk gedrag

De cursist behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft JC Nail Design het recht de cursist de toegang tot de opleidingsruimte te weigeren onder opgaaf van redenen. 

Recht

Op elke overeenkomst tussen JC Nail Design en de cursist is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd en na te lezen op de internetsite van JC Nail Design, www.jcnaildesign.com. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Geldigheid voorwaarden

De voorwaarden zijn geldig vanaf 1 juli 2015.

    Winkelmand